Έργα Συστημάτων Αυτοματισμού

Industrial
Automation

Solutions

Αποτεφρωτήρας Α.Ε.

Βιομηχανία Πετρελαιοειδών

Αποστείρωση Α.Ε.

Έναρξη Λειτουργίας: 2013

Πελάτης: Ελληνικά Πετρέλαια

Έναρξη λειτουργίας: 2010

Πελάτης: Αποτεφρωτήρας Α.Ε.

Έναρξη λειτουργίας: 2016

Πελάτης: Αποστείρωση Α.Ε.

© 2020 by Motion Hellas Ltd.

Give us a call: +30 210 6858455