top of page

Industrial
Automation

Solutions

Green WIPS 09ΣYN647

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

 

Green WIPS – Green Waste Information Process System

 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. αποτελεί το βραχίονα ανάπτυξης περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η εταιρεία κατέχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με άξονες την συμμόρφωση προς τις ελληνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η παρούσα τεχνολογία επιδιώκει την συμβολή της στη γενικότερη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της τεχνολογίας για να επιλύσεις ένα περιβαλλοντικό ζήτημα δημιουργεί ειδική τεχνογνωσία, θέσεις εργασίας, επενδύσεις και αυτή η οικονομία βοηθά την ανάπτυξη μιας περιοχής να επιλύσει προβλήματα, να δημιουργήσει καινούριες συνειδήσεις στον κόσμο και εφόσον τα εκπληρώσει όλα αυτά να γίνει και μια εξαγωγική δύναμη για τη χώρα.

Η πρόκληση της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ είναι να αναπτυχθεί μια οικονομικά βιώσιμη εναλλακτική λύση για την Διαχείριση των Απορριμμάτων που να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η μέθοδος της Βιολογικής Ξήρανσης σε συνδυασμό με την Μηχανική Διαλογή (Mechanical Biological Technology – MBT) που έχει αναπτύξει η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ανοίγει την παγκόσμια θερμιδική δυναμική της ροής των αποβλήτων. Το παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο είναι απαλλαγμένο από επιβλαβή υλικά ενώ η μέθοδος είναι εναρμονισμένη με τη λογική που διατυπώθηκε στην agenda 21 της συνδιάσκεψη του Ρίο. Ο στόχος είναι η προστασία των πόρων και του κλίματος, αντί της ταφής και της καύση των αποβλήτων.

Η προτεινόμενη μέθοδος αποτελείται από δύο βασικά στάδια:

 

 • τη βιολογική ξήρανση του σύμμεικτου απορρίμματος η οποία μειώνει την περιεκτικότητα των αποβλήτων σε νερό χρησιμοποιώντας τη θερμότητα από τη βιολογική διαδικασία αποσύνθεσης. Η ξήρανση είναι απαραίτητη ώστε να γίνει αποτελεσματικός μηχανικός διαχωρισμός. Αυτό το βήμα διαφοροποιεί το παραγώμενο δευτερογενές καύσιμο από τα άλλα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Η με συνεχή μέτρηση και αυτόματη αριστοποίηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων της ταχείας βιολογικής αποσύνθεσης (CO2, T, παροχή αέρα) μέσω μετρήσεων, αυτοματισμών και ειδικού λογισμικού για την διατήρηση της ποιότητας του παραγομένου προϊόντος αποτελεί καινοτομικό στοιχείο της μεθόδου

 • την υψηλών αποδόσεων  μηχανική διαλογή του ξηρού μίγματος προς παραγωγή υψηλής ποιότητας καυσίμου και ανακυκλώσιμων υλικών. Υλικά που δεν μπορούν να κομποστοποιηθούν, όπως η πέτρα, γυαλί και κεραμικά, καθώς και σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, μπαταρίες, κτλ. απομακρύνονται. Αυτό μειώνει την ποσότητα δυνητικά επιζήμιων υλικών στην προτεινόμενη μέθοδο. Η αυστηρή απομάκρυνση αυτών των άκαυστων υλικών μέσω μετρήσεων, αυτοματισμών, νέων μεθόδων διαχωρισμού, προληπτικής συντήρησης και διάγνωσης της συντήρησης αυξάνει σημαντικά τη θερμιδική αξία του παραγώμενου δυετερογενούς καυσίμου. Το παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο είναι υψηλής θερμογόνου αξίας (16-17 MJ/kg, υγρασίας ≈12% κ.β/) με ελαχιστοποιημένες τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και ρυπαντών, που παραγάγουν κατά την καύση διοξίνες και φουράνια, χαμηλής τέφρας (< 15%) και εμπλουτισμένο με ανανεώσιμα υλικά (βιομάζα > 65%).

 

Το Λογισμικό Green WIPS (Green Waste Information Process System) είναι ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Βέλτιστης Διαχείρισης και Ελέγχου της Επεξεργασίας των Απορριμμάτων (MBT – Βιολογική Ξήρανση και Μηχανική Διαλογή) για την Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας από Δευτερογενή Καύσιμα (SRF, RDF κλπ). Η ανάπτυξη του συστήματος Green WIPS χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με κωδικό προγράμματος 09-ΣΥΝ-32-647.

 

Το Λογισμικό Green WIPS έχει την δυνατότητα με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής  (πληροφορικής και αυτοματισμών):

 

 • ελέγχου και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των διαδικασιών επεξεργασίας των απορριμμάτων

 • παρακολούθησης των ποσοτήτων επεξεργασίας κατά την βιολογική ξήρανση και την μηχανική διαλογή

 • ελέγχου των παραμέτρων της διεργασίας  (πίεση και παροχή του απαιτούμενου αέρα για τη διεργασία της βιολογικής ξήρανσης, θερμοκρασία του απαιτούμενου αέρα για τη διεργασία της βιολογικής ξήρανσης κλπ),

 • αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων (σφάλματα κατά την διεργασία)

 • διάγνωσης και Προληπτικής Συντήρησης καθώς και Αλγορίθμων βελτιστοποίησης της διαδικασίας επεξεργασίας απορριμμάτων για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου.

 

Οι τεχνολογίες που ενσωματώθηκαν στο Σύστημα GreenWIPS με την εγκατάσταση :

 • αισθητηρίων ειδικού τύπου και μετρήσεων,

 • αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου,

 • αλγορίθμων βελτιστοποίησης των μετρήσεων, και της διαδικασίας,

 • μοντέλων προσομοίωσης και διάγνωσης της συντήρησης,

 • συστήματος ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης, και αξιολόγησης των συλλεχθέντων στοιχείων,

 • μοντέλων αξιολόγησης (feasibility study).

 

τεκμηριώνουν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας όπως:

 • η  μεγιστοποίηση της παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου το οποίο βρίσκει άμεση χρήση σε ενεργειακές εφαρμογές, σε αντίθεση με άλλες MBT τεχνολογίες που αντί καυσίμου παράγουν κομπόστ χαμηλής αξίας κατάλληλο μόνο για υγειονομική ταφή,

 • η παραγωγή υψηλής καθαρότητας ανακυκλώσιμων υλικών,

 • η πολύ περιορισμένη απαιτούμενη έκταση για την εγκατάσταση της μονάδας,

 • η δυνατότητα ευχερούς επεκτασιμότητας με προσθήκη τυποποιημένων αυτοτελών αντιδραστήρων (units),

 • η δυνατότητα εναλλακτικής παραγωγής compost από προδιαλεγμένο οργανικό ταυτόχρονα με τη διεργασία παραγωγής καυσίμου,

 • Βάσει των πλεονεκτημάτων της μεθόδου είναι δυνατόν να χωροθετηθούν σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και εντός βιομηχανικών περιοχών.

Συμπεράσματα από την εφαρμογή του συστήματος σε εργοστάσια MBT είναι τα παρακάτω:

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ SRF ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

Τσιμεντοβιομηχανίες-Πλεονεκτήματα

 • To SRF είναι άμεσα αξιοποιήσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία (εάν βεβαίως, τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές) όπου υποκαθιστά ορυκτά καύσιμα (έως 75%)

 • Η τέφρα του SRF ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν

 • Ο χρόνος παραμονής δεν επιτρέπει το σχηματισμό διοξινών

 • Αποτελεί λύση μικρού κεφαλαιουχικού κόστους, καθώς απαιτούνται επεμβάσεις/προσθήκες μικρής κλίμακας

Τσιμεντοβιομηχανίες-Μειονεκτήματα

 • Αδυναμία απορρόφησης της συνολικής παραχθεισόμενης ποσότητας SRF

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ SRF ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

Πλεονεκτήματα

 • Το SRF έχει υψηλό ποσοστό βιομάζας (>80%) και μπορεί να συν-αξιοποιηθεί με αγροτική βιομάζα

 • Δυνατότητα επίτευξης (μέσω συμπαραγωγής) υψηλού ενεργειακού βαθμού απόδοσης (>65%), οπότε ο σταθμός χαρακτηρίζεται ως μονάδα ανάκτησης

 • Ώριμες τεχνολογίες για την αξιοποίηση του πιστοποιημένου SRF

 • Πολύ καλός έλεγχος αερίων ρυπαντών

 • Μικρή παραγωγή τέφρας (15-20%)

 

Μειονεκτήματα

 • Υψηλό κόστος επένδυσης (3.000 – 4.000 €/kW)

 • Εύρεση θερμικών χρηστών

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ SRF ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ

 

Μειονεκτήματα καύσης ΑΣΑ έναντι ενεργειακής αξιοποίησης SRF

 • Η καύση των ΑΣΑ δεν προάγει την ανακύκλωση καθώς καταστρέφει ανακτήσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά

 • Δεν επιτυγχάνεται η διασπορά εγκαταστάσεων καύσης και ρύπων

 • Χαμηλότερες ενεργειακές αποδόσεις των μονάδων καύσης των ΑΣΑ λόγω χαμηλότερης θερμογόνου ικανότητας του υλικού και υψηλότερου ποσοστού χλωρίου

 • Πολύ υψηλή παραγωγή τέφρας (>35%)

 • Μικρή δυνατότητα αξιοποίησης της θερμότητας και, επομένως, χαρακτηρισμός του σταθμού ως μονάδα διάθεσης

 • Αδυναμία συν-αξιοποίησης με αγροτική βιομάζα

 • Διαχειριστική λύση χαμηλής ευελιξίας/δεσμευτική τεχνολογική και οικονομική επιλογή

 • Χαμηλή κοινωνική αποδοχή

 

Πλεονεκτήματα καύσης ΑΣΑ έναντι ενεργειακής αξιοποίησης SRF

 • Συγκεντρωμένη διαχείριση ΑΣΑ

 • Μειωμένες μεταφορές

bottom of page